Hier heerscht de Engelsche Ziekte

Hier heerscht de Engelsche ZiekteStudentenverzet in Wageningen

Ir. S. Maso

Het Wageningse studentenverzet is nooit eerder zo uitgebreid te boek gesteld. Toch is er in en rond de Wageningse Hogeschool tijdens en na de oorlogsjaren veel gebeurd dat niet vergeten mag worden. Aan de hand van eigen dagboekaantekeningen en vele andere bronnen heeft de auteur een indringend beeld geschertst van het wel en wee van de studenten en hoogleraren die hierbij een rol hebben gespeeld.

Veel aandacht is er voor de perikelen rond de loyaliteitsverklaring en de deportaties naar Duitsland. Reeds tijdens de bezetting werden richtlijnen geformuleerd voor de naoorlogse zuivering van de academische wereld. Ook werden er plannen beraamd voor een vernieuwing van de studentenwereld.

 


Hier heerscht de Engelsche Ziekte
Studentenverzet in Wageningen

Ir. S. Maso
Uitgeverij H. Veenman & Zn Wageningen 1993
Omslagontwerp: Niek Smaal, Kniphorst Boekhandel Wageningen
Henk van Amersfoort, Veenman Drukkers Wageningen
Tekstbewerking: J.H.G. te Boekhorst
ISBN 90 278 1534 8